Metoodika

Puitmajade süsinikujalajälje arvutamise metoodika läbipaistvuse tagamiseks koostati Greenline House kasutajate jaoks raport, mille eesmärk oli hinnata metoodika vastavust rahvusvahelise standardiga ISO 14064-1:2018.

 

Raporti koostamise ajal oli Greenline House andmebaasis 57 unikaalset ehitusmaterjalide allikat ning 13 ehitusmaterjali, mille keskmised arvutati mitme allikapõhjal. Andmed pärinevad ehitusmaterjalide tootjatelt, ettevõtetelt ning teaduskirjandusest.

 

Raporti kirjutamisel tehti kaks eeldust:

·     Transpordiheitmed arvutati teadusajakirjanduse põhjal ning lähtuti halvimast võimalikust juhust;

·     Maja monteerimisel tekkinud kasvuhoonegaaside kogus, 3.14 kgCO2/h, pärineb 8 erineva puitmaja ehitamise heitmete keskmistest.


 Andmete valik

Kasutatud andmed kuulusid kahte rühma:

1.     Monteerimise faasis tarbitud energia kaudsed emissioonid;

2.     Monteerimisega seotud materjalide ning teenuste soetamisest põhjustatud kaudsed heitmed.

Elektri, keskkütte, tõstukite, ekskavaatorite, sõidumasinate, mootorsaagide jpt masinate kasutamine moodustas ehitusfaasi heitmete lõviosa, milleks arvutati kõikide puitmajade jaoks 4.4 tCO2e*. Ehitusfaasi heitmed moodustasid 17.3% koguheitmetest.

 

Greenline House’i mudel ei arvesta vundamenti, maatöid ja teisi väiksemaid ehituselemente nagu kliimaseadmed, värv, lakk, torustik jne.

 

Tundlikkuse analüüs

Tundlikkuse analüüsi tabelis on materjaliarvestus koos iga elemendi tootmisel tekkinud kasvuhoonegaasidega. Arvutuse käigus hinnati andmeallikate kvaliteeti, mis võimaldas arvutada iga ehituselemendi koguse ja allika usaldusväärsuse põhjal selle materjali süsinikujalajälge. Analüüsi läbiviimiseks loodi puitmaja „Sanne“ põhjal nullstsenaarium ning neli alternatiivset stsenaariumi, mis sidusid ehitusmaterjale nende kasvuhoonegaaside heitkogustega.

 

Raporti näitas nii nullstsneaariumi kui ka kõikide alternatiivsete stsenaariumite puhul mõistlikku tundlikkust. Andmeallikate tundlikkuse geomeetriline standardhälve oli kõikide hoonete puhul 1.22 ja 1.30 vahel, tähistades üsnagi olulist variatsiooni andmeallikate tundlikkuses.

 

Andmeallikaid hinnati viie parameetri põhjal skaalal ,,kehv“, „rahuldav“, „hea“ ja „väga hea“:

Andmete usaldusväärsus – väga hea

Andmete täiuslikkus – rahuldav

Andmete ajaline esinduslikkus – väga hea

Andmete geograafiline esinduslikkus – väga hea

Andmete tehnoloogiline esinduslikkus – rahuldav

 

Raporti täisversioonile ligipääsu saamiseks kirjutage: info@greenlinehouse.ee

 

* - CO2e ehk süsihappegaasi ekvivalenti on süsinikujalajälje arvutamisel kasutatav väärtus, mis väljendab tootmisprotsessi käigus tekkivate kasvuhoonegaaside kogust. Kasvuhoonegaasidel on erinevad panused kliimasoojenemisse, seega CO2e on viis, kuidas ühe arvuga tähistada gaaside heitkogust CO2 kogusena."

Viimased märgised

Süsinikumärgis puitmajadele

Greenline House rakendus arvutab ja väljastab süsinikumärgiseid ehk annab majatootjatele ja -ostjatele teavet puitmajade mõjust atmosfääri süsinikubilansile. 

Loe lisaks ›

MIlleKs?

Ehitussektori heitmete mõju globaalsele kliimamuutusele on märkimisväärne. Puitmajad saavad seda mõju vähendada.

Loe lisaks ›