Meist

Greenline House on AS Kroonpressi ja Eesti Puitmajaliidu koostöös loodud süsinikjalajälje arvutamise teenus, mille abil saavad majaehitajad ja -ostjad teada maja ehitamiseks kulunud materjalide, töötundide ja tööprotsesside keskkonnamõjust kliimasoojenemisele ning võrrelda seda näiteks tüüpilise kivimajaga.

Vaata mõnda viimati arvutatud maja märgist, tutvu arvutusmetoodikaga või liitu meie teenusega.

Taust
Puitmajad kui süsinikusalvestid
Puud on looduslikud süsinikusalvestid, kuna CO2 on taimede üks põhilisi toitaineid, millest fotosünteesi käigus eraldatakse hapnik, mis vabaneb atmosfääri, ning süsinik, mis saab taimekudede osaks kuni taime lagunemiseni. Jätkusuutliku metsamajandamise tingimustes, kus raiutud metsa asemele istutatakse uus mets, saab igast puitmajast aastakümneid kestev süsinikusalvesti, mis aitab tagada elamisväärse keskkonna nii sooja toa kui kliimasõbraliku tuleviku näol.

Tsemenditööstuse taak
Ehitussektor on üks suurima keskkonnamõjuga tööstusharusid, kus tsemendi, betooni ja mineraalsete ehitusmaterjalide tootmine nõuab suurtes kogustes energiat, mida saadakse valdavalt fossiilsete kütuste põletamisest. Nõnda vabaneb atmosfääri suurtes kogustes kasvuhoonegaase, mida looduslikud protsessid ei suuda ringlusest kõrvaldada - nii lahustubki liigne CO2 maailma ookeanidesse, hapestades seda, või koguneb atmosfääri ning peegeldab Maale langevat soojust üha suuremal hulgal tagasi, põhjustades ettearvamatuid kliimamuutusi, 

Süsinikjalajälg
Süsinikjalajälg on süsinikdioksiidi (CO2) ja teiste kasvuhoonegaaside heitmete koguhulk, mis tekib toote või teenuse olelusringi jooksul, sh alates toorainete hankimisest ja töötlemisest kuni toote enda valmistamiseni. Süsinikjalajälje mõõtühikuks on kgCO2 .

Süsinikjalajäljed saab jaotada kolmeks - positiivseteks, neutraalseteks või negatiivseteks:
 (+) Positiivne süsinikjalajälg tähistab, et toote või teenusega kaasnevad süsinikuheitmed (CO2), mis lisanduvad atmosfääri, olles seega negatiivse mõjuga. 
 (0) Neutraalne süsinikjalajälg tähistab, et toote või teenusega tekkivad süsinikuheitmed on kas olematud või tasakaalustunud selliselt, et mingis olelusringi etapis on toimunud süsiniku neeldumine 
 (-) Negatiivne süsinikjalajälg tähistab, et toote või teenusega tekkivad süsinikuheitmed on olematud või suure varuga kompenseeritud süsiniku neelamise kaudu toote mingis olelusringi etapis.

Käesolevad Greenline House süsinikjalajälje arvutused käsitlevad puitmajade hällist-väravani olelusringi ega sisalda toote kasutus- ega lõpufaasiga kaasneda võivaid heitmeid.

Greenline House süsinikmärgise eeskujuks on 2012. aastal trükistele loodud Greenline Print süsinikmärgis.

Viimased märgised

Süsinikumärgis puitmajadele

Greenline House rakendus arvutab ja väljastab süsinikumärgiseid ehk annab majatootjatele ja -ostjatele teavet puitmajade mõjust atmosfääri süsinikubilansile. 

Loe lisaks ›

MIlleKs?

Ehitussektori heitmete mõju globaalsele kliimamuutusele on märkimisväärne. Puitmajad saavad seda mõju vähendada.

Loe lisaks ›